Sloop BEL voor rekening vriend Remkes

2 februari 2017, 07:39

2 febr.- Als DorpsBe­lang-voor­zit­ter Ja­cob Eek uit Eemnes vraagt of de agen­da van de le­den­ver­ga­de­ring zo kan, re­a­geert een kri­tisch lid: „Erg glo­baal, het zou ook de agen­da van het jaar 1936 kun­nen zijn.” Pen­ning­mees­ter Jaap Bood: „Dat geldt ook voor de aan­we­zi­gen.”Ge­lach vult dins­dag­avond het ver­ga­der­zaal­tje van café Staal aan de Wak­ke­ren­dijk. Aan de an­de­re kant van de muur klinkt af en toe ge­joel van kla­ver­jas­sers. Maar ook bui­ten de agen­da om valt er ge­noeg te be­spre­ken: toe­komst zelf­stan­dig Eem­nes, ac­tie te­gen het Huis van Eem­nes en ver­be­te­ring vei­lig­heid Laar­der­weg.De le­den krij­gen eerst op een rond­ge­deeld pa­pier­tje te zien dat er vol­doen­de geld in kas is voor de ver­kie­zings­cam­pag­ne 2018. Een ver­ho­ging van de jaar­lijk­se con­tri­bu­tie (slechts 12,50 euro) is niet no­dig. Wel meer le­den, maar DorpsBe­lang telt waar­schijn­lijk meer le­den dan alle po­li­tie­ke par­tij­en in Eem­nes bij el­kaar op­ge­teld. Het kas­over­zicht wordt ove­ri­gens weer in­ge­no­men. "An­ders gaan ze door het dorp slin­ge­ren", legt Bood uit.DB-frac­tie­lid Bas Pouw praat de ach­ter­ban on­der an­de­re bij over wat er in de wan­del­gan­gen de ron­de doet over het on­der­zoek van "on­ze vro­lij­ke vriend Rem­kes" naar (on)mo­ge­lij­ke ge­meen­te­lij­ke fu­sies in het Gooi. GS Noord-Hol­land hakt vol­gen­de week de knoop door. „De kans is vrij groot dat La­ren en Bla­ri­cum moe­ten gaan fu­se­ren met Hui­zen.”Be­stuurs­lid Bood: "Zeg­gen de wan­del­gan­gen ook iets over de kos­ten van het op­bre­ken van de BEL-or­ga­ni­sa­tie?” Pouw: „Wij als frac­tie vin­den dat als Rem­kes de stek­ker er­uit trekt, hij ook ver­ant­woor­de­lijk is voor de kos­ten. En een boe­te be­ta­len aan Eem­nes.” DorpsBe­lang ver­wacht dat Gooi­stad in 2028 ’de stip aan de ho­ri­zon' van Rem­kes is. „De vijf­de groot­ste ge­meen­te van Ne­der­land", gru­welt frac­tie­voor­zit­ter Ma­ri­on Rie­mens. "Denk je dat wij in Eem­nes dan nog iets te zeg­gen heb­ben?”600 jaarWat be­te­kent het ein­de van de BEL voor Eem­nes, vraagt de zaal zich af. Kan de ge­meen­te 'so­li­tair' ver­der? Met rug­dek­king van de ei­gen pro­vin­cie Utrecht, waar nog wel klei­ne­re ge­meen­ten dan Eem­nes zelf­stan­dig mo­gen blij­ven, wel. En de kern Eem­nes staat er goed bij, met haar bij­zon­de­re pol­der­land­schap als „het pa­ra­de­paard­je" van de pro­vin­cie. Is zelf­stan­dig­heid nog haal­baar in deze in­ge­wik­kel­de tijd. "Re­a­lis­tisch met de tijd mee­gaan?”, re­a­geert een lid op een kri­ti­sche op­mer­king een ta­fel­tje ver­der. „We heb­ben het al 600 jaar voor el­kaar ge­kre­gen om zelf­stan­dig te zijn! Als ik Eddy (Van IJ­ken, red.) aan­kijk. Zelf­stan­dig­heid is van­af het be­gin de es­sen­tie van DorpsBe­lang ge­weest. Daar moe­ten we voor blij­ven staan.” Elk na­deel heeft ook een voor­deel: „Er komt dui­de­lijk­heid en daar­na kan je rus­tig kij­ken met wie je wilt gaan sa­men­wer­ken.”Re­fe­ren­dumEen re­fe­ren­dum over de toe­komst wordt over­bo­dig be­schouwd. Dat ligt an­ders voor het Huis van Eem­nes, de sa­men­voe­ging Hilt-bi­bli­o­theek op veld 4 tus­sen de voet­bal­club en de ten­nis­ba­nen. Hoe­wel het be­no­dig­de be­stem­mings­plan al wordt ge­schetst, zijn on­der aan­voe­ring van Reij­er Man­ten 1100 hand­te­ke­nin­gen in­ge­za­meld voor een 'her­o­ver­we­ging' door de ge­meen­te­raad. DorpsBe­lang ziet hier een kans voor 'reu­ring', even­tu­eel in com­bi­na­tie met een door in­wo­ners aan­ge­vraagd raad­ge­vend re­fe­ren­dum. Het raakt een snaar in de zaal. "Hilt-bi­bli­o­theek sa­men, ooit be­gon­nen om een ton te be­spa­ren en plot­se­ling hoor je een plan voor een ge­bouw van 10 mil­joen met 130 par­keer­plaat­sen. Dat past niet bij een klein­scha­lig dorp.” Tijd voor ac­tie. "Te­rug naar de roots van DorpsBe­lang: een ac­tie­par­tij!”, klinkt het strijd­lus­tig. „Met het oog op ver­kie­zin­gen vol­gend jaar zijn dit eye-cat­chers.” Eddy van IJ­ken tem­pert al te hoge ver­wach­tin­gen om het over de geld­boeg te gooi­en. „De ge­meen­te krijgt 1,5 mil­joen per jaar aan ozb en de ko­men­de ne­gen jaar nog een mil­joen euro per jaar aan pre­ca­rio­be­las­ting.” Om daar met ge­voel voor hu­mor aan toe te voe­gen: "Gro­te zor­gen hoe we dat op­krij­gen.” Bron: Gooi en EemlanderRecent nieuws Utrecht

Meer laden...
19136512