Als eenzaamheid pijn gaat doen - Kom Erbij festival Laren

19 september 2017, 08:41

Wethouder Leen van der Pols laat de meterkastkaart zien voor belangrijke telefoonnummers. „De aan­pak van een­zaam­heid moet geen een­dags­vlieg zijn. Niet af­vin­ken van het lijst­je, zo dat heb­ben we ook weer ge­had", zegt wet­hou­der Leen van der Pols. Ter ge­le­gen­heid van de Week van de Een­zaam­heid die don­der­dag be­gint, rolt La­ren het Kom Er­bij Fes­ti­val uit. "Maar liefst acht­tien ver­schil­len­de ac­ti­vi­tei­ten op tien lo­ca­ties.”Een greep uit het aan­bod. Le­ren whats-ap­pen om mak­ke­lij­ker in con­tact te blij­ven. Of spe­len­der­wijs via Word­feud (di­gi­taal soort Scrab­ble met een chat-func­tie). Een work­shop her­ken­nen van een­zaam­heid door buurt­pre­ven­tie­ver­e­ni­gin­gen. Smart­lap­pen zin­gen in het Brink­huis. Ko­ken met sta­tus­hou­ders in het Pa­page­no Huis.„De ac­ti­vi­tei­ten zijn niet al­leen be­doeld om men­sen met el­kaar in con­tact te bren­gen, maar ook er­va­rin­gen te de­len over een­zaam­heid. Hoe ga je er mee om als je het in je om­ge­ving te­gen­komt. We zoe­ken bij het fes­ti­val de ont­span­ning en de ver­bin­ding tus­sen de men­sen.” Want dat is no­dig? "Een­zaam­heid komt voor on­der jon­ge­ren en ou­de­ren.”Schei­dingVan der Pols re­so­luut: "Ie­der­een kan er mee te ma­ken krij­gen. Als je ou­der en min­der mo­biel ge­wor­den bent, de kin­de­ren zijn uit­ge­vlo­gen, dan loop je de kans in de een­zaam­heid te ge­ra­ken. Je hoeft niet meer zo no­dig, sluit je af voor so­ci­a­le con­tac­ten, raakt in een so­ci­aal iso­le­ment. Maar dat geldt niet al­leen voor ou­de­ren. Dat kan ook door het ver­lie­zen van je baan, bij een schei­ding, bij een ern­sti­ge ziek­te, door het ver­lie­zen van een dier­ba­re. Al­le­maal mo­men­ten dat je met een­zaam­heid te ma­ken kunt krij­gen. Ben je dan in staat om je­zelf over­eind te trek­ken?Een­zaam­heid gaan we niet even uit­ban­nen als over­heid. Een­zaam­heid is niet het pro­bleem, het lij­den on­der een­zaam­heid wel. Niet meer mee­doen, niet meer ge­zien wil­len wor­den.”Op de werk­con­fe­ren­tie 'Een­zaam­heid en Ver­bin­den' die maart 2017 over dit on­der­werp in het Brink­huis plaats­vond, kwa­men 75 men­sen af. „Tot onze ver­ba­zing durf­den Laar­ders over een­zaam­heid te pra­ten. Een eye-ope­ner. En als je er­over durft te spre­ken, durf je het dan ook door te ge­ven in dit laat-me-met-rust-tijd­perk. Nu gaan we als over­heid aan men­sen vra­gen om buurt­ge­no­ten juist niet met rust te la­ten. En hoe doe je dat dan?Hoe knoop je een ge­sprek aan met ie­mand van wie je denkt dat hij of zij mis­schien wel eens zorg no­dig zou kun­nen heb­ben? En hoe leg je con­tact als je dat niet ge­wend bent of als je ie­mand niet zo goed kent?”LSDDaar­voor heeft het lan­de­lij­ke sa­men­wer­kings­ver­band, de stich­ting Co­a­li­tie Er­bij, een pa­pie­ren pla­ce­ment vol ge­sprek­stips ge­maakt: 'Laat je be­trok­ken­heid mer­ken, geef een com­pli­ment. Wees een oen: open, eer­lijk, nieuws­gie­rig. Ge­bruik LSD: luis­te­ren, sa­men­vat­ten, door­vra­gen. Ge­bruik ni­vea: niet in­vul­len voor een an­der.’Me­ter­kast­kaartLa­ren heeft zelf net een me­ter­kast­kaart ver­spreid voor de be­lang­rijk­ste te­le­foon­num­mers. Be­wo­ners kun­nen daar­op num­mers van dier­ba­ren, huis­arts, apo­theek in­vul­len zo­dat in ge­val van nood de po­li­tie geen tijd ver­liest met het zoe­ken naar deze ge­ge­vens.Aan de ach­ter­kant staan cru­ci­a­le te­le­foon­num­mers voor zorg en vei­lig­heid."Niet het al­ge­me­ne te­le­foon­num­mer van de ge­meen­te, maar het di­rec­te num­mer van een pro­fes­si­o­nal die van de hoed en de rand weet.”Do­cu­men­tai­reEr is een film­pje met do­cu­men­tai­re-kwa­li­teit ge­maakt over een­zaam­heid in La­ren, en het be­spreek­baar ma­ken daar­van. Daar­in een frag­ment van de toe­spraak die Leen van der Pols hield tij­dens de werk­con­fe­ren­tie in het Brink­huis. „Je af en toe een­zaam voe­len, hoort bij het le­ven. Het mooie is, vaak gaat een­zaam­heid ook van­zelf over. An­ders is het als een­zaam­heid leidt tot se­ri­eu­ze ge­zond­heids­pro­ble­men zo­als de­pres­sie, al­co­hol­ver­sla­ving, slaap­stoor­nis­sen, hart- en vaat­ziek­ten.” Er­va­rings­des­kun­di­gen, ge­wo­ne Laar­ders, ko­men ook aan het woord: ’Je weet niet waar je het zoe­ken moet, ik heb wel een zwem­bad vol ge­huild.’"Naast het be­spreek­baar ma­ken, be­noe­men, her­ken­nen en sig­na­le­ren van een­zaam­heid, gaat het mij ook om de vraag - en daar­naar ben ik con­stant op zoek - hoe is het nu echt ge­steld met de zelf­red­zaam­heid van men­sen. We pro­pa­ge­ren dat wel door de ver­an­de­rin­gen in de zorg, maar het is zo mak­ke­lijk ge­zegd. Je hebt te ma­ken met een te­rug­tre­den­de over­heid. Je vraagt aan in­wo­ners om naar el­kaar om te zien. Dat is een pro­ces, hoor. Je leest al­ler­lei suc­ces­ver­ha­len: ’Wij zijn de meest klant­vrien­de­lij­ke' of ’We hou­den nog een mil­joen euro over' (op het bud­get dat al ge­kort was, mind you). Ho­ren we wel ie­der­een? Ik denk dat we men­sen die we niet zien/­niet ho­ren - maar het wel no­dig heb­ben - moe­ten vin­den.BalWe zit­ten in een ex­pe­ri­men­teel sta­di­um van een ha­che­lij­ke on­der­ne­ming, want dat is de ver­nieu­wing in de zorg ge­weest. Het is te snel ge­gaan. We moe­ten stop­pen met be­leid ma­ken (wet­hou­der slaat met de vuist op ta­fel, red.) en nú de men­sen op­zoe­ken om naar hun er­va­rin­gen te vra­gen. Dat con­tact wil­len we op een in­te­res­san­te en leu­ke ma­nier zoe­ken. Hoe pakt dat maat­werk van de ge­meen­te uit en hoe valt het als huis­hou­de­lij­ke hulp van zes naar drie uur gaat? Denk je dat ie­der­een daar of­fi­ci­eel over gaat kla­gen? Daar be­gint nie­mand aan, dan ben je drie jaar ver­der, en dus is het ’van mij hoor je niet meer'. Dan kan de ver­een­za­ming dus ook toe­slaan. Geen ver­trou­wen meer heb­ben in het sys­teem: ’Ze zoe­ken het maar uit’.De werk­con­fe­ren­tie en de film zijn voor mij, en ini­ti­a­tief­ne­mers als Jos Boer­mans (lid wmo-raad), de dri­ve ge­weest.” Zo is de bal naar het Kom Er­bij Fes­ti­val gaan rol­len. "Voor mij ook een mo­ment om na 3,5 jaar te kij­ken wat er is ge­re­a­li­seerd. Heb­ben we de bood­schap dui­de­lijk over­ge­bracht? We­ten we wat men­sen er­va­ren en wat ze zou­den wil­len? Dat krijg je niet van ach­ter een bu­reau te ho­ren.” (Bron: Gooi- en Eemlander)Recent nieuws Het Gooi

Meer laden...
11534336