Besluiten openbare raadsvergadering 28 november

6 december 2018, 07:51

6 dec.- Concept besluitenlijst openbare raadsvergadering 28 november 2018  1. Opening en vaststelling agendaDe voorzitter opent de vergadering. Vanuit de BEL Combinatie is ondersteuning aanwezig voor het chroombook. Aanwezigen worden geattendeerd op het ‘livestreamen’ van de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Vos. Er zijn twee moties ‘vreemd aan de orde van de dag’ ontvangen, één van de fracties LB, VVD, CDA en D66 en één van de fracties D66 en CDA. De moties worden aan de agenda toegevoegd. Voor agendapunt 7.7 is een amendement ontvangen van de fractie D66 en een motie van de fractie Liberaal Laren. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.   2. Mededelingen / Voortgang grote projectenWethouder Stam inzake de overdracht van gemeentegrond aan MBB Ontwikkeling voor de woningen van De Houtzagerij, het beleggen van een duurzaamheidsbijeenkomst en een slotfeest van de Woningbouwvereniging Van Erfgooiers vanwege de fusie met Woningbouwvereniging Het Gooi en Omstreken.    3. Beantwoording vragenMevrouw Niekus stelt een vraag over het grote verschil in kosten en groei tussen de drie BEL dorpen t.a.v. de groep beschermd wonen en maatschappelijke opvang en de plek waar deze mensen moeten wonen dan wel worden opgevangen. De vraag wordt deels beantwoord door wethouder Van Hunnik, voor het overige volgt een antwoord vanuit de regio.De heer Loeff informeert naar een cultuurhistorische inventarisatie van het gebied Crailo n.a.v. de ontvangen memo over de sloop van twee objecten in dat gebied.De vraag wordt beantwoord door wethouder Stam.   4. Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke RegelingenWethouder Calis inzake de verzonden raadsinformatiebrief over de opzegging van Dimpact.Wethouder Van Hunnik inzake het beëindigen van het bovenregionaal inkooptraject NH Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en Maatwerk en de aangegane gesprekken met bestuurders. Wethouder Stam inzake de komst van een nieuwe huisvestingsverordening en de benodigde zienswijze van de raad vóór 4 februari 2019.   5. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 31 oktober en 2 november 2018De beide besluitenlijsten worden conform vastgesteld.   6. Vaststellen lijst ingekomen stukkenDe lijst wordt conform vastgesteld.   7. Raadsvoorstellen:     7.1 LOGA-brieven juni 2017-juni 2018 De raad besluit conform voorstel.   7.2 Verwerking begrotingswijzigingen 2018 en resultaatuitkering 2017 Regio G&VDe raad besluit conform voorstel.    7.3  Deelname experiment centraal tellen stemmen tijdens verkiezingen 2019De raad besluit conform voorstel.   7.4 Zienswijze brandrisicoprofiel en dekkingsplan 3.0 De raad besluit conform voorstel.   7.5 Actualisatie verordeningen raad en commissies De raad besluit conform voorstel.   7.6 Legesverordening Laren 2019 De raad besluit conform voorstel.   7.7 Belastingverordeningen Laren 2019 Het amendement van de fractie D66 inzake de OZB wordt ingetrokken nadat door wethouder Calis wordt aangegeven dat wordt teruggekomen bij de raad als het met de OZB anders zal uitpakken.De raad besluit conform het voorstel.De motie van de fractie Liberaal Laren inzake de verwerking en registratie van de OZB wordt met 4 stemmen voor (LL) en 10 stemmen tegen (LB, VVD, D66, CDA) verworpen.   7.8 Bekrachtiging geheimhouding stukken garantstelling Laren GREX Crailo De raad besluit conform voorstel.   7.9 Afsluiting integrale reconstructies Laren jaarschijven 2015 en 2016 De raad besluit conform voorstel.   7.10 Bekrachtiging geheimhouding ENSIA verantwoordingsrapportage SUWINET 2017De raad besluit conform voorstel.   7.11 Bekrachtiging geheimhouding ENSIA verantwoordingsrapportage Baseline Informatieveiligheid Nederlandse Gemeenten (BIG) 2017De raad besluit conform voorstel.   8. Moties vreemd aan de orde van de dagDe motie van de fracties D66 en CDA inzake beëindiging van de Arhi-procedure wordt vooralsnog aangehouden.De motie van de fracties LB, VVD, D66 en CDA inzake de column van de fractie Liberaal Laren in het Larens Journaal wordt met 10 stemmen voor (LB, VVD, D66, CDA) en 4 stemmen tegen (LL) aangenomen. Mevrouw Klingenberg legt een stemverklaring af.     SluitingDe voorzitter sluit de vergadering.     Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 30 januari 2019.   Aanvang: 20.00 uur Sluiting  : 21.40 uur Locatie  : Raadzaal raadhuis gemeente Laren   Aanwezig:   Larens Behoud  - Wim van der Zwaan,  Sean Bogaers, Karel Loeff, Eric Hurink, Hans van Goozen Liberaal Laren - Jacqueline Timmerman, Evert de Jong, Maria Klingenberg-Klinkhamer, Rik SnoekVVD - Désirée Niekus, Johan de Bondt, Hans FaasCDA - Erwin van den BergD66 - Nico Wegter Voorzitter: Rinske Kruisinga   Griffier: Corry Holtslag Wethouders: Peter Calis (Larens Behoud), Karin van Hunnik (Larens Behoud), Ton Stam (VVD) Afwezig: Bart Vos (Larens Behoud)                                                       Recent nieuws Beleggen

Meer laden...
16252928