Rekenkamer: nakomen van financiële regels niet vrijblijvend

20 mei 2020, 10:30

Meer dan 1 procent van de verplichtingen die het Rijk vorig jaar is aangegaan, was in strijd met de regels. Dat komt onder meer door de manier waarop het Rijk een groot pakket aandelen Air France-KLM heeft gekocht en daarmee is de "tolerantiegrens" overschreden, wat sinds 2008 niet meer is voorgekomen. Die constateringen doet de Algemene Rekenkamer op Verantwoordingsdag, de dag waarop wordt teruggekeken op de manier waarop het Rijk het geld het afgelopen jaar heeft besteed. President Visser heeft de verantwoordingsstukken aangeboden aan de Tweede Kamer. Serieuze zaak Vanwege de overschrijding zet de Rekenkamer een kritische kanttekening bij de goedkeuring van de rijksrekening en dat is volgens de onderzoekers een serieuze zaak. "Het nakomen van gemaakte afspraken is geen vrijblijvende keuze, maar een voorwaarde voor een goed functionerende democratie", zegt Visser. De Rekenkamer benadrukt dat de regels niet alleen zijn bedoeld voor makkelijke momenten, maar ook voor een crisistijd. Visser beschouwt die constatering ook als oproep voor het lopende jaar, waarin veel publiek geld wordt uitgetrokken voor noodmaatregelen vanwege de coronacrisis. Parlement niet van tevoren geïnformeerd Het kabinet kocht vorig jaar voor bijna 750 miljoen euro aandelen Air France-KLM en doordat minister Hoekstra van Financiën niet van tevoren het parlement informeerde, was die aankoop onrechtmatig, zegt de Rekenkamer. Maar omdat het parlement de aankoop achteraf toch goedkeurde, maakt de Rekenkamer geen formele aantekening bij de goedkeuring van de rijksrekening. Als deze transactie buiten beschouwing wordt gelaten, is de norm nipt gehaald. De onderzoekers zeggen niet vast te kunnen stellen of een voorschot van 90 miljoen aan de NAM vanwege de beëindiging van de gaswinning in Groningen volgens de regels is verlopen. Geld aan het rollen De Rekenkamer constateert op Verantwoordingsdag verder onder meer dat het vorig jaar is gelukt om extra geld uit te geven, terwijl het het jaar ervoor maar moeilijk "aan het rollen kwam". Maar bij veel extra uitgaven is niet altijd duidelijk of het beoogde doel is bereikt of is het doel op de achtergrond geraakt. De onderzoekers noemen als voorbeelden daarvan het verlagen van de werkdruk in het basisonderwijs en de aanleg van snelfietspaden. In het rapport staat ook dat de beveiliging van informatie beter op het netvlies staat dan eerder, maar de Rekenkamer wijst toch nog op zwakke plekken. Visser beschouwt de manier waarop het ministerie van Buitenlandse Zaken de informatie-uitwisseling met EU en NAVO beveiligt als een "ernstige onvolkomenheid".Recent nieuws Aandelen

Meer laden...
21233664