Verlaging gemeentelijke bijdrage van 1,7 miljoen aan regio

7 januari 2021, 08:17

De Regio Gooi en Vechtstreek zich maximaal inspannen om degemeentelijke bijdrage te gaan verlagen. In totaal gaat het hier om een bedrag van ongeveer 1,7 miljoeneuro, zo is te lezen in de Kaderbrief 2022. Daarmee zal voor elke gemeente in de regio de bijdrage een 3% lager zijn. Bij het opstellen van de programmabegroting zullen hiervan de eerste resultaten inzichtelijk worden gemaakt. De Regio erkent de financiële positie van de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek en wil zich daarom maximaal inspannen om de gemeentelijke bijdrage te gaan verlagen.De Kaderbrief 2022 loopt vooruit op de begroting van dat jaar. ‘Ter voorbereiding op deze kadernota is de Regio al aan het inventariseren waar mogelijkheden tot bezuinigingen te realiseren zijn. Zoals al aangegeven zeilt de Regio scherp aan de wind, als gevolg waarvan de bezuinigingen impact kan en zal hebben op het dienstverleningspakket aan de inwoners van de regio.’Bezuinigingen in samenspraakConcrete plannen waar deze bezuinigingen gemaakt zullen worden zijn er nog niet. Deze keuzes kunnen niet gemaakt worden zonder overleg met de betrokken gemeenten. Zo isgrondstoffenvisie leidend voor het uitvoeringsprogramma van de GAD en de Wet publieke gezondheidvoor het takenpakket van de GGD en Jeugd en Gezin. De omvang van de GAD binnen de regionalebegroting komt op ongeveer 56% van de gemeentelijke bijdragen.‘Bij het realiseren van de taakstelling door de GAD is kaderstelling van de gemeenten onontkoombaar’, zo schrijft de Regio in de Kaderbrief 2022. ‘Ook de maatschappelijke context van de GAD is sterk in ontwikkeling. Zo dalen de opbrengsten van een aantal (afval-)stromen. Parallel daaraan stijgen de kosten voor het verwerken van diverse andere stromen. Daarnaast wordt ook het belastingregime verzwaard en komt er mogelijk een CO2-heffing op het verbranden van restafval. Door deze (financiële) maatregelen zal er naar de bedrijfsvoering van de GAD (op basis van de grondstoffenvisie) moeten worden gekeken, maar kan niet worden uitgesloten om ook naar het ‘versoberen’ van de dienstverlening aan inwoners te kijken.’Bezuigingen bij GAD vertaalt zich rechtstreeks in lagere afvalstoffenheffing inwonersDergelijke keuzes wil de Regio Gooi en Vechtstreek in goede afstemming met gemeenten nemen. Het realiseren van een bezuiniging bij de GAD levert overigens niet direct voor gemeenten een voordeel op; dit voordeel vertaalt zich rechtstreeks in een lagere afvalstoffenheffing voor de inwoners.Voor bezuinigingen op andere taken binnen geldt dat er veelal vast personeel op zit, dat niet zomaarinzetbaar is op andere taken binnen de Regio. De Regio voert gespecialiseerde taken uit waarop veelalspecifieke vakkennis is gevraagd. Daarom zal de Regio goed in kaart brengen wat de consequenties zullen zijn van het niet meer vervullen van een bepaalde taak voor de gemeenten en de mogelijkheden tot bezuinigingen. Het voorbereiden van bezuinigingsvoorstellen zal daarom geen eenvoudig en snel proces zijn. De beschreven ontwikkelingen zijn door de Regio Gooi en Vechtstreek nog niet voldoende concreet, maar zijn slechts de financiële uitgangspunten die aan de basis liggen van de Regiobegroting 2022 – 2025.Bestuurlijk vertrek WeespDaarnaast staat de gemeente Weesp aan de vooravond van een bestuurlijke fusie met de gemeenteAmsterdam. Een groot gedeelte van de uitvoeringstaken zal als gevolg daarvan niet meer wordenafgenomen bij de Regio. Voor een aantal taken is besloten de uitvoering wel bij de Regio te beleggen middels een dienstverleningsovereenkomst. Dit betreft het takenpakket van de GAD en Jeugd en Gezin. Deze taken behelzen overigens een omvangrijk deel van de bijdrage van de gemeente Weesp aan de Regio (ongeveer 73% van de totale gemeentelijke bijdrage Weesp).Doelstelling om bestuurlijke uittreding gemeente Weesp kostenneutraal te laten verlopenHet vertrek van Weesp heeft helaas ook gevolgen voor de invulling van het takenpakket voor de overigegemeenten. Op dit moment wordt inzichtelijk gemaakt wat deze gevolgen precies zijn. De doelstelling van de Regio is dat de bestuurlijke uittreding van de gemeente Weesp voor de overige gemeenten kostenneutraal verloopt. De eerste periode ontvangt de Regio een (tijdelijke) financiële vergoeding voorhet opvangen van de frictiekosten die uit dit uittreden voortkomen. Het op structurele wijze inregelen vande lagere ontvangst aan gemeentelijke bijdrage vanuit Weesp vergt nog nader onderzoek en zal, evenalsde invulling van de aangereikte uitgangspunten, worden meegenomen in de Programmabegroting 2022-2025. Ook dit zal de nodige inspanningen van de Regio vragen...

Recent nieuws Beleggen

Meer laden...
15990784