Ruim baan voor langzaam verkeer en 30 km/uur wordt standaard

27 mei 2021, 08:33

Het verkeer in Weesp wordt duurzaam en groen. Ruim baan voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer en de auto wordt aan banden gelegd. Dat gaat de komende 25 jaar gebeuren.‘Actieve mobiliteit in een aantrekkelijke openbare ruimte.’ Het is de wat zweverige ondertitel van het Mobiliteitsplan Weesp 2021-2046. In dit rapport wordt op een rij gezet waar het met de mobiliteit in Weesp heen moet. Wensbeelden worden dat genoemd. WensbeeldenZo is er het Wensbeeld duurzaamheid, want duurzame mobiliteit moet het worden. De betekent liefst niet of anders beperkt reizen, lopen of fietsen of anders het openbaar vervoer gebruiken, ontkom je niet aan een auto dan bij voorkeur een deelauto en elektrische auto’s worden gestimuleerd. Onder het Wensbeeld fiets lezen we onder meer “Voor verplaatsingen in Weesp moet de fiets het meest logische vervoersmiddel worden. Om dat te bereiken toont het wensbeeld voor de fiets in Weesp een relatief fijnmazig hoofdfietsnetwerk. Via het hoofdfietsnetwerk zijn alle wijken en voorzieningen met elkaar verbonden met directe routes.”‘Voor verplaatsingen in Weesp moet de fiets het meest logische vervoersmiddel worden’ OnderdoorgangenBinnen dit beeld passen twee nieuwe onderdoorgangen voor fietsers en voetgangers onder het spoor door, mogelijk een recreatieve fietsroute rond Weespersluis en twee nieuwe fietsverbindingen: één die de Wiefferingdreef aansluit op de Dotingalaan en één die de Aetsveldseweg verbindt met de Lage Klompweg.VoetgangersOok krijgen voetgangers ruim baan. “Belangrijke doelstellingen van het Mobiliteitsplan zijn dat mobiliteit toegankelijk is voor iedereen en dat er geen barrières zijn in Weesp. Om hieraan bij te dragen is een wensbeeld voetganger (toegankelijkheid) opgesteld waarin alle wijken en de belangrijkste voorzieningen (treinstation, centrum als kernwinkelgebied, winkelgebieden in de wijken, zorgvoorzieningen en scholen) met elkaar worden verbonden”, valt te lezen.BuslijnenIn het Wensbeeld openbaar vervoer zijn enkele geplande wijzigingen opgenomen in de buslijnen die door Weesp rijden. Door een lijn via de Amstellandlaan/Hogeweyselaan te laten rijden en een lijn langs de Rijnkade, kan er ook een buslijnen door het westelijk gedeelte van Weesp rijden. In de huidige situatie rijden in dit gedeelte van Weesp geen bussen. Door de aanpassing van de route wordt het openbaar vervoer toegankelijker.‘Op vrijwel alle wegen binnen de bebouwde kom gaat een limiet van 30 km/u gelden’ 30 km/uurTot slot het Wensbeeld auto: op vrijwel alle wegen binnen de bebouwde kom gaat een limiet van 30 km/u gelden. Dit is mede ontstaan vanuit een motie die in oktober 2020 in de Tweede Kamer is aangenomen dat 30 km/u de norm moet zijn binnen de bebouwde kom. De huidige 50 km/u wegen binnen Weesp zijn geanalyseerd en zijn er vrijwel allemaal geschikt voor. Alleen enkele ontsluitingswegen blijven 50 km/u. Ook de Korte Muiderweg zou volgens het Mobiliteitsplan een 50 km/uur-weg worden op het moment dat de nieuwe verbinding met de A1 gereed is (medio volgend jaar). Maar dit wordt alsnog ook een 30 km/uur-weg. Vorige maand nam de gemeenteraad namelijk een verzamelmotie aan met een groot aantal wijzigingen namens alle politieke partijen. Naast het Mobiliteitsplan zelf is de gemeenteraad in april akkoord gegaan met de volgende wijzigingen in de verkeerssituatie zoals die in de verzamelnota zijn verwoord: Voorstellen WSP- Aetsveld meer verbinden met Weesp, bijvoorbeeld door verdieping (tunnel) van de N236 of omlegging van de weg.- De huidige situatie van kruising Aetsveldselaan –Van Houtenlaan te veranderen als de toekomstige woningbouw op het Van Houten Industriepark tot die conclusie leidt.Voorstellen CDA- Betere aansluiting Aetsveld met de binnenstad, onder meer door invoering van een 50 km/uur-gebied op de Provincialeweg bij de kruising bij Tong Ah.- Structurele verbetering van het onderhoud van wegen in het buitengebied, rekening houden met fysieke bereikbaarheid van agrarische bedrijven.- Een structurele aanpak voor het sneeuwvrij houden, sociaal veiliger en vooral onderhouden en verbeteren van stoepen en fietsroutes.- Meer aandacht voor de sociale veiligheid van voetgangers, fietsers, scootmobielen en kinderwagens.- Meer sportfaciliteiten in de openbare ruimte. Rondjes via wandel- en fietspaden worden steeds belangrijker (bijvoorbeeld een voetpad naast de spoorbrug.Voorstellen PvdA- Streven naar fijnmazig en vraaggestuurd OV via kleinschalig (gedeeld) flexvervoer, onder meer gericht op het invullen van de eerste en de laatste kilometer en het doorbreken van sociaal isolement.- Streven naar de invoering van gezamenlijke inzameling van restafval van bedrijven in de binnenstad van Weesp.- Verlaging maximale snelheid op de Korte Muiderweg en de Leeuwenveldseweg (vanaf tweede ontsluitingsweg) tot 30 km/u.- Geen rotondes als dit geen significante veiligheidswinst oplevert (bijvoorbeeld Casparuslaan – Amstellandlaan).Voorstellen VVD- Prioriteit geven aan de barrièrewerking van het spoor en te blijven streven naar een zo snel mogelijke aanleg van een extra tunnel voor fietsers en voetgangers.- Een paragraaf toevoegen specifiek over het inrichten van de openbare ruimte met betrekking tot toegankelijkheid en inclusiviteit, niet alleen voor voetgangers maar ook voor scootmobielen en mensen met een visuele beperking.- In Aetsveld zorgen voor meer op- en afritjes naar stoepen, om de toegankelijkheid voor mensen die ouder of minder mobiel zijn, te verbeteren.- Een verbetering van de verkeerssituatie in Weespersluis, met name voor langzaam verkeer. Daarbij is een verhoogd zebrapad bij de oversteek op de Bloemendalerpoldersingel gewenst.- Bewoners van de Middenstraat geven aan gevaarlijke situaties te ervaren omdat auto’s vaak te hard en soms tegen de rijrichting rond de kerk in of uitrijden. Aandacht voor verbeteringen van deze situatie in de Middenstraat.Voorstellen GroenLinks- Een extra verbinding voor voetgangers vanuit Aetsveld richting centrum, rekening houdend met veiligheid en minder valide voetgangers.- Fietsstraten instellen op de hoofdfietsroute.- Knelpunten bij kruisingen langzaam verkeer en snelverkeer oplossen.- Bij Keverdijk en Lange Muiderweg permanente afsluiting doorgaand verkeer door beweegbare verkeerspaal.- Maximumsnelheid ’s-Gravelandseweg en Keverdijk van 60- naar 50 km/uur.- Fiets- en wandelbrug langs spoorbrug over de Vecht.Voorstellen D66- De wens is om aan alle uitgewerkte voorstellen in document C een kostenplaatje en een tijdlijn toe te voegen.- Dat er in het kader van prioriteiten en politieke keuze een raming komt van het totale werkbudget voor 4 jaar.- Er moet inzichtelijk zijn wat financieel haalbaar is en ook dat er voldoende draagvlak is onder de inwoners...

Recent nieuws Het Gooi

Meer laden...
10223616